JMPA 2018

XXI JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

TORUŃ 2018

MEMORIAŁ TOMASZA PACYŃSKIEGO

 

1. Organizator: Toruński Klub Jazdy Konnej, Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji Ciuruś.
Informacje: Sławomir Ciuruś Tel. 668 857 933

 

2. Termin zawodów: 10-12 sierpnia 2018 r.

 

3. Miejsce zawodów: Gospodarstwo Agroturystyczne Ł. i J. Ciuruś,
ul. Wieżowa 1/5, Osiedle Kaszczorek, Toruń.

 

4. Oficjalna strona zawodów: www.tkjk-jmpa.pl

 

5. Osoby oficjalne.

 

Sędzia główny – Andrzej Lorkowski Tel. 608 857 958
Sędzia – Katarzyna Meger
Sędzia - Marta Głuchowska
Komisarz zawodów - Małgorzata Rutkowska
Gospodarz toru – Piotr Masłowski
Obsługa – komputerowa zawodów - PAMA Piotr Masłowski tel. 881 050 459
Obsługa kowalska – Michał Kotkiewicz tel. 603 927 384
Lekarz Weterynarii – Anna Nowakowska tel. 609 952 294
6. Plac konkursowy: podłoże piaszczyste 55x75m, rozprężania – podłoże piaszczyste i trawiaste
55x75m.

7. Warunki uczestnictwa.
• w zawodach mogš brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani
w PZJ i OZJ.
• w kategorii KUCE startujš zawodnicy do 16 lat włšcznie, nieposiadajšcy uprawnień
sportowych III stopnia ani wyższych w skokach przez przeszkody,
• w kategorii JUNIOR startujš zawodnicy do rocznika 2000 włšcznie i młodsi, nieposiadajšcy
uprawnień sportowych III stopnia ani wyższych w skokach przez przeszkody,
• w kategorii SENIOR startujš zawodnicy od rocznika 1999 włšcznie i starsi nieposiadajšcy
uprawnień sportowych III stopnia w dyscyplinie skoków przez przeszkody,
• w kategorii OPEN wymagane jest posiadanie uprawnień III stopnia (nie wyższych) w
skokach przez przeszkody.
• ubiór: przepisowy, obowišzkowo nakrycie głowy, spełniajšce normy ochrony osobistej
JeŸdŸca (CE EN 1384).
• rzšd: wg przepisów PZJ w konkurencji skoków.
• zawodnik w Mistrzostwach może startować na dwóch koniach*.
• warunkiem uczestnictwa w I nawrocie finału (niedziela) jest ukończenie jednego z dwóch
półfinałów. Do II nawrotu finału kwalifikujš się pary zajmujšce miejsca od 1 do 10.
* W takim wypadku każda para jest klasyfikowana oddzielnie. W przypadku
Zakwalifikowania obu koni do drugiego nawrotu finału, zawodnik ma obowišzek wskazania jednego
konia, na którym jedzie II nawrót finału.
8. Termin zgłoszeń: do 06.08.2018 r. - przez stronę - www.zawodykonne.com.
9. Opłaty.
Wpisowe:
200 zł od konia za całe zawody w kategorii Kuce, Junior i Senior oraz Open.
Płatne na odprawie technicznej.
Przyjazd zawodników i koni na koszt własny.
Zakwaterowanie koni na terenie zawodów – wyłšcznie w boksach – 250 zł od konia za całe
zawody. Liczba boksów ograniczona – 200 szt. , decyduje kolejnoœć wpłat.
Organizator zapewnia słomę (siano i pasza we własnym zakresie). Możliwoœć zakupu siana -
10 zł za kostkę. Trociny we własnym zakresie.
Boksy będš udostępnione od dnia 9 sierpnia, wyłšcznie po dokonaniu rezerwacji
(www.zawodykonne.com) i wpłaty na konto bankowe: (najpóŸniej do 3 sierpnia 2017 r.)
Toruński Klub Jazdy Konnej
BS Grębocin 78 9491 0003 0040 0001 5671 0001
- TYLKO PO DOKONANIU WPŁATY BOKS BĘDZIE ZAPEWNIONY —
Każda dodatkowa doba - 50 pln. Opłata za boks po terminie nie podlega zwrotowi. Opłata za boks
zostanie zwrócona,
gdy przed upływem 3 sierpnia zostanie zgłoszona rezygnacja z boksu.
10. Noclegi.
Uczestnicy rezerwujš we własnym zakresie.
Organizator zapewnia możliwoœć rozbicia namiotów na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego, pole namiotowe z zapleczem (wc, prysznice, pršd ( trzeba posiadać swój
przedłużacz), bar na miejscu). POLE NAMIOTOWE BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.
Polecamy noclegi:
Hotel Refleks: http://www.hotelrefleks.pl/
w cenie 60 zł/doba/osoba
Pensjonat Miłosz: http://www.hotmilosz.pl/
w cenie 60 zł/doba/osoba lub w agroturystyce
60 zł/doba/osoba.
Wszystkie obiekty znajdujš się do 10 km od miejsca zawodów.
11. Odwołania i protesty.
Wszelkie odwołania i protesty w formie pisemnej, przyjmuje komisja
sędziowska po wpłaceniu kaucji 200 zł w biurze zawodów. Rozpatrywać je będzie Komisja
Odwoławcza. Komisja Odwoławcza kończy pracę 2 godziny po zakończeniu zawodów.
12. Dokumenty.
• zawodnicy: aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego,
dowód tożsamoœci, juniorzy rok urodzenia 2000 (włšcznie) i młodsi obowišzkowo pisemna
zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
• osoby posiadajšce uprawnienia sportowe III stopnia w skokach przez przeszkody –
dokument potwierdzajšcy uprawnienia.
• konie: paszport (minimalny wiek konia startujšcego w mistrzostwach w kategorii
seniorów, juniorów i kuce to 4 lata, w kategorii open – 5 lat), aktualne szczepienia**
**1. Wszystkie konie, które będš uczestniczyć w zawodach organizowanych zgodnie z
przepisami PZJ muszš otrzymać wprowadzajšce szczepienie bazowe, które obejmuje dwa szczepienia
w odstępie minimalnym 21 dni a maksymalnym 92 dni, po którym następuje trzecie szczepienie w
odstępie 6-ciu miesięcy +21 dni od dnia drugiego szczepienia bazowego. PóŸniej konie powinny
otrzymać corocznš dawkę w okresie do 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
2. Jeżeli konie uczestniczš w zawodach organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, ostatnie
Szczepienie musi mieć miejsce przed upływem 6-ciu miesięcy + 21 dni od dnia przyjazdu na zawody.
(21 dniowe okienko jest dla dopasowania terminu szczepienia do kalendarza startów)
3. Szczepienie nie może być wykonane póŸniej niż 7 dni przed dniem przyjazdu na zawody.
13. Nagrody.
ŁĽCZNA PULA NAGRÓD ok. 26 800 PLN
A. Finansowe – 16 800 PLN.
M. KUCE JUNIORZY SENIORZY OPEN
I 1000 PLN 1200 PLN 1500 PLN 2000 PLN
II 700 PLN 1000 PLN 1200 PLN 1500 PLN
III 500 PLN 700 PLN 900 PLN 1000 PLN
IV 300 PLN 400 PLN 600 PLN 800 PLN
V 200 PLN 300 PLN 400 PLN 600 PLN
B. Rzeczowe – łšczna pula – ok. 10.000 PLN.
C. Honorowe:
• puchary i medale: do III miejsca we wszystkich kategoriach.
• floot’s dla wszystkich koni, które ukończyły mistrzostwa oraz wyjechały do dekoracji.
• nagrody dodatkowe dla jeŸdŸców:
– dla najstarszego jeŸdŸca,
– dla najmłodszego jeŸdŸca,
– dla najsympatyczniejszego jeŸdŸca – wybieranego przez zawodników i luzaków,
– nagroda Fair Play – przyznawana przez sędziów,
– dla najładniejszego konia – wybieranego przez publicznoœć,
– dla najlepszego jeŸdŸca TKJK Toruń.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki, kradzieże i szkody powstałe w
czasie zawodów i podczas transportu.
Organizator podczas trwania zawodów zapewnia dostęp do opieki lekarskiej, weterynaryjnej oraz
kowalskiej.
Podczas trwania zawodów teren objęty jest szczególnš opiekš miejscowej policji (obecnoœć
patrolu).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych propozycjach.
16. Szczegółowe zasady rozgrywania XXI JMPA wyjaœnione sš w regulaminie Mistrzostw
(regulamin na stronie www.tkjk-jmpa.pl).
17. Program XXI JMPA:
9.08.2018 r. (czwartek)
godz. 14.00 -17.30 – oficjalny trening
godz. 18.00 – odprawa techniczna (obecnoœć obowišzkowa)
10.08.2018 r. (pištek)
godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów
I półfinał Kuce (65 cm) – dokładnoœci
I półfinał Juniorów (80 cm) – dokładnoœci
Uroczyste otwarcie Mistrzostw 2018
I półfinał Seniorów (85 cm) – dokładnoœci
I półfinał Open (100 cm) – dokładnoœci
11.08.2018 r. (sobota)
godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów
II półfinał Kuce (65 cm) – dokładnoœci
II półfinał Juniorów (80 cm) – dokładnoœci
II półfinał Seniorów (85 cm) – dokładnoœci
II półfinał Open (100 cm) – dokładnoœci
12.08.2018 r. (niedziela)
godz. 8.00 – rozpoczęcie zawodów
I nawrót finału Kuce (70 cm) – dokładnoœci
I nawrót finału Juniorów (85 cm) – dokładnoœci
I nawrót finału Seniorów (90 cm) – dokładnoœci
I nawrót finału Open (105 cm) – dokładnoœci
II nawrót finału Kuce (75 cm) – zwykły
II nawrót finału Juniorów ( 90 cm) – zwykły
II nawrót finału Seniorów (95 cm) – zwykły
II nawrót Finału Open ( 110 cm ) – zwykły
Ok. 18.00 – Zakończenie zawodów.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów będš podane po opublikowaniu list
startowych. Godziny rozpoczęcia zawodów w poszczególne dni może zostać zmieniona.
W przerwach miedzy konkursami odbędš się konkursy dla publicznoœci i zawodników.
ZAPRASZAMY!!!
ŻYCZYMY SUKCESÓW!!!
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM :
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrzšdku, kucia i transportu.
2. Konie i jeŸdŸcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmš udział w
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i œrodków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażajšcych dobru konia lub cišży klaczy, oraz do przypadków
nadużywania pomocy.
3. Zawody nie mogš zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właœciwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej staroœci, ewentualnie
eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działajšce w sporcie jeŸdzieckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętnoœci dotyczšcych wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

REGULAMIN XXI JEDZIECKICH MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W SKOKACH
PRZEZ PRZESZKODY – TORUŃ 2018
MEMORIAŁ TOMASZA PACYŃSKIEGO

1. Uczestnicy: W zawodach w kategorii junior, senior i kuce mogš brać udział zawodnicy zarejestrowani i niezarejestrowani w PZJ/OZJ, nie posiadajšcy żadnych klas sportowych i licencji w skokach przez przeszkody. W zawodach w kategorii open zawodnicy mogš posiadać maksymalnie III klasę sportowš i nigdy w przeszłoœci nie zdobyli II klasy sportowej w skokach przez przeszkody. Zawodnicy i konie nie muszš posiadać licencji PZJ/OZJ na rok 2018.
2. Warunki uczestnictwa:
? Dokonanie zgłoszenia, które powinno zawierać dane zawodnika i konia, kategorię wiekowš oraz nazwę klubu lub miejscowoœć. Zgłoszenie nie może przekroczyć terminu podanego w propozycjach zawodów.
? Dokonanie opłat za uczestnictwo w XXI JMPA w terminie podanym w propozycjach zawodów.
? Posiadanie dokumentacji:
• Zawodnicy: zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeŸdziectwa, dowód tożsamoœci, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach, w przypadku zawodników posiadajšcych licencję III stopnia w skokach przez przeszkody, dokument potwierdzajšcy jej posiadanie.
• Konie: paszport konia (do mistrzostw w kategorii junior i kuce min. 4 lata, w kategorii senior i open min. 5 lat), aktualne szczepienia
? Posiadanie schludnego ubioru, obowišzkowo nakrycie głowy, spełniajšce normy ochrony osobistej jeŸdŸca. Bat do 75 cm długoœci, ostrogi do 3,5 cm długoœci, gładkie z bolcem skierowanym centralnie do tyłu.
? Ubezpieczenie we własnym zakresie.
3. Postanowienia ogólne
Mistrzostwa Polski Amatorów rozgrywane sš w kategorii kuce (rocznik 2002 włšcznie i młodsi), junior (rocznik2000 włšcznie i młodsi), senior, open. Każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Każdy przejazd jest sklasyfikowany oddzielnie. Warunkiem uczestnictwa w I nawrocie finału jest ukończenie przynajmniej jednego z dwóch półfinałów. Do drugiego nawrotu finału awansujš zawodnicy zajmujšcy miejsca od 1 do 10, po ukończeniu obu półfinałów i I nawrotu finału. W przypadku zakwalifikowania się zawodnika na dwóch koniach do II nawrotu finału, jeŸdziec jest zobowišzany do poinformowania komisji sędziowskiej o wyborze konia, na którym jedzie II nawrót finału. Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów karnych uzyskana ze wszystkich konkursów. Zwycięzca zostaje zawodnik, który uzyska najmniejszš liczbę punktów karnych po wszystkich konkursach. W przypadku równej iloœci ;punktów karnych o wyższym miejscu decyduje lepszy czas uzyskany w II nawrocie finału. Natomiast zawodnicy, którzy nie awansowali do II nawrotu finału, a majš takš samš iloœć punktów karnych sš w końcowych wynikach sklasyfikowani na tym samym miejscu. W przypadku braku możliwoœci wyłonienia miejsc medalowych (1-3) będzie przeprowadzona dodatkowa rozgrywka o zmniejszonej iloœci przeszkód na wysokoœciach finałowych w poszczególnych kategoriach. Mistrzostw Polski Amatorów nie ukończš zawodnicy, którzy nie ukończš I nawrotu finału.
4. Postanowienia dodatkowe
Podczas zawodów bezwzględnie wszystkich obowišzuje jazda konna w toczku. Na rozprężalni z przeszkodami nie może przebywać więcej niż 10 koni. Norma czasu oraz plan parcoursu zostanie podany bezpoœrednio przed konkursem. Zawodnicy oglšdajšc parcouse muszš być ubrani w stroje jeŸdzieckie. Obowišzkowy jest udział w uroczystoœci otwarcia mistrzostw. Wszelkie nagrody będš wręczane po wyjechaniu konno do dekoracji. Nieprzestrzeganie Kodeksu postępowania z koniem, a także jego regulaminu grozi dyskwalifikacjš. W przypadku dyskwalifikacji, a także innych zdarzeń powodujšcych wczeœniejsze ukończenie Mistrzostw, wszelkie opłaty nie podlegajš zwrotowi.
5. Warunki rozrywania konkursów XXI JMPA w skokach. 
kuce juniorzy seniorzy open
I półfinał 
Konkurs dokładnoœci (wys.) 65 cm 80 cm 85 cm 100 cm
Liczba przeszkód 8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków 9-11 9-11 12-15 12-15
Szybkoœć w m/min. 350 350 350 350

II półfinał 
Konkurs dokładnoœci (wys.) 65 cm 80 cm 85 cm 100 cm
Liczba przeszkód 8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków 9-11 9-11 12-15 12-15
Szybkoœć w m/min. 350 350 350 350

I nawrót finału 
Konkurs dokładnoœci (wys.) 70 cm 85 cm 90 cm 105 cm
Liczba przeszkód 8-10 8-10 10-12 10-12
Liczba skoków 9-13 9-13 13-15 13-15
Szybkoœć w m/min. 350 350 350 350

II nawrót finału 
Konkurs dokładnoœci (wys.) 75 cm 90 cm 95 cm 110 cm
Liczba przeszkód 8-10 8-10 8-10 8-10
Liczba skoków 9-12 9-12 9-12 9-12
Szybkoœć w m/min. 350 350 350 350

6. Tabela błędów dotyczšca konkursu dokładnoœci i zwykłego
– każda zrzutka – 4 pkt. karne
- I wyłamanie – 4 pkt. karne
- II wyłamanie – 4 pkt. karne
- III wyłamanie – eliminacja (z danego konkursu)
- wyłamanie z rozbudowš przeszkody – 4 pkt. Karne + 4 sekundy doliczone do czasu przejazdu
- każdy upadek konia lub jeŸdŸca – eliminacja (z danego konkursu)
- przekroczenie normy czasu – za każde 4 sekundy – 1 pkt. Karny
- - przekroczenie podwójnej normy czasu – eliminacja (z danego konkursu)
- opuszczenie parkuru w czasie przejazdu – eliminacja (z danego konkursu)
- po usłyszeniu sygnały do startu zawodnik ma 45 sekund do przejechania celowników poczštkowych, po upływie tego czasu zostaje uruchomiony czas przejazdu
- pomoc grzecznoœciowa – niedozwolona
- za nieukończony półfinał (eliminacja), zawodnik otrzymuje do klasyfikacji wynik najgorszej pary z nieukończonego półfinału, powiększony o 10 punktów karnych. 
7. Ustalenie list startowych 
- I półfinał – kolejnoœć losowana jest na odprawie technicznej, zawodnicy dosiadajšcy dwóch koni, zawsze zostanš stosownie rozstawieni
- II półfinał – kolejnoœć startu wg wyników I półfinału, odwrotnie do zajmowanych miejsc oraz czasu przejazdu
- I nawrót finału – kolejnoœć wg wyników po obu półfinałach, odwrotnie do zajmowanych miejsc
- II nawrót finału – kolejnoœć wg wyników po obu półfinałach i I nawrocie finału, odwrotnie do zajmowanych miejsc
W przypadku jednakowej iloœci punktów karnych będzie brany pod uwagę czas poprzedniego konkursu.
8. Odprawa techniczna
Odbędzie się w czwartek 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 18:00 – obecnoœć obowišzkowa (brak obecnoœci – zgłoszenie po terminie – po opłaceniu podwójnego wpisowego). Na odprawę należy zabrać wszystkie wymagane przez organizatorów dokumenty. 
9. Nagrody wg propozycji.
10. Protesty i odwołania
Wszelkie protesty i odwołania w formie pisemnej, przyjmuje komisja sędziowska po wpłaceniu w sekretariacie 600 zł. Rozpatrywać je będzie komisja odwoławcza. Komisja odwoławcza kończy swojš pracę w 2 godziny po zakończeniu zawodów. 
11. Organizator prosi o przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególnoœci PPOŻ.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za wszelkie wypadki, kradzieże i szkody powstałe w czasie transportu i trwania zawodów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Informacje w czasie trwania Mistrzostw:
- Sędzia główny Andrzej Lorkowski 608 857 958
- Gospodarz terenu Sławomir Ciuruœ 668 857 933

 

 

DOJAZD